2. Lidt om Martinus

Martinus blev født i 1890 i Sindal i Vendsyssel og levede til 1981.

Han uddannedes til mejerist (i mejeriet Enigheden). I 1921 kom han ud for en åndelig oplevelse, som satte ham i stand til at nedfælde sit hovedværk ”Det tredje Testamente” eller ”Livets Bog”, hvorfra næsten alt det følgende er hentet.

 

3. Menneskets indretning og opbygning.

1.Æterlegemet (Livskraften og Transformatoren)

Farve: grå

 Svinger med en frekvens, kun lidt hurtigere end kroppens

 Kan derfor ses direkte. 1-5 cm bælte omkring kroppen.

 Fungerer som transformatorstation – dvs. nedsætter frekvensen på signaler fra de andre legemer.

 Vores æterlegeme er vores livskraft.

 Dette legemes funktion er at modtage og videregive livsenergi. Optagelse af livsenergi sker gennem miltchakraet og videreføres gennem de andre chakraer til æterlegemet,  som spreder livsenergien til hele  den fysiske krop 

 Det vi spiser og det vi tænker og føler kan forbedre eller forringe æterlegemet.

 Æterlegemet påvirkes af tanker og følelser fra mentallegemet og astrallegemet fra den åndelige side – og påvirkes af føde og fysiske ting fra den fysiske krops side

I æterlegemet ligger chakraerne, bl.a.

                                                                                         

 

2. Astrallegemet (Hjemsted for følelserne)

 Farver (8 farver med op til 32 nuancer kan tydes)            

Dette legeme består af vore følelser og vore karaktertræk, som kan ses som farver. Her kan man også se årsager til  sygdomme og følelsesmæssige problemer. Faktisk. så viser sygdomme sig her først, inden de bryder ud i den fysiske.

Kun mennesker med æterisk energi i deres pandecenter kan se den.

Permanente farver viser alt hvad man har følt.

Øjebliksfarver viser kortvarige påvirkninger fra vrede, hidsighed mm.

Alle følelser, man nogensinde har følt – er astrallegemet.

 

3. Mentallegemet (Hjemsted for tankerne)

 Meget hurtigt svingende. Her får vore tanker frit løb.

 Når en tanke træder ind i astrallegemet bliver den farvet af de følelser, der er forbundet med den. Der er altid følelser med - alt er subjektivt.

 Koncentration og association udvikler mentallegemet.

 Åndelig vækst er at opnå balance mellem tanker og følelser.

 

4. Det Åndelige legeme (Idélegemet)

Her opstår vore åndelige tanker og følelser. Det er også her vores åndelige udvikling sker.

I dette legeme opstår ideerne.

                    

4. Reinkarnation og Loven om årsag og virkning (Karmaloven)    

Reinkarnationsprincippet

Formålet er udvikling – fuldkommengørelse – åndeliggørelse

Metoden er modenhed gennem lidelse, ønsket om oplevelser er der hele tiden.

Sult- og mættelsesprincippet. Hunger efter indsigt. Når man har fundet ud af noget, rejser der sig straks nye spørgsmål.

 

Når man dør forgår den fysiske krop, men den åndelige del (bevidstheden), som indeholder erfaringer og evner fortsætter og vender tilbage i en eller anden ægcelle i en fysisk krop.

I fostertilstanden opleves (repeteres) hele menneskehedens udvikling fra amøbe, fisk, padde til menneske.

Efter fødslen repeteres hele den personlige udvikling – alle liv – de ældste først, dvs. alt hvad vi har med os tilbage. Denne fase varer, til man er ca. 30 år og består af ca. 70% repetition og 30% nyoplevelser. Så forældres mulighed for at forme deres børn begrænses altså til de 30% nyoplevelser.

 

Karmaloven

Loven om årsag og virkning gælder tanker, følelser og handlinger

Hvad du sender ud – kommer tilbage til dig igen.

Vær POSITIV

 

Talentkerneprincippet

Måden, hvorpå man tager noget med sig fra liv til liv er talentkernerne.

Talentkerner findes i det åndelige legeme som ’organer’. Størrelsen afhænger af, om man har øvet

sig meget eller lidt.

Talentkerner startes med et ønske – feks. om at ville kunne spille klaver.

                      Første stadium: Oplevelser – detailerindring – viden          Ønske, anelse ……A-VIDEN

                                            GENTAGELSE, GENTAGELSE, GENTAGELSE        

 

                      Andet stadium: Bevidst handling – viljemanifestation          Træning…….....…..B-VIDEN

                                            GENTAGELSE, GENTAGELSE, GENTAGELSE

 

                      Tredje stadium: Vaner – talenter – anlæg                          Automatfunktion......C-VIDEN

                                            Automatik – ofte kaldet ’underbevidsthed’

                                            En automatisk talentkerne er et instinkt

 

                      GENTAGELSE SKABER TALENT

Vi har så svært ved kærlighed, fordi vi ikke har øvet os ret meget.

Vi har derimod øvet os meget i at slå ihjel, så det er vi blevet meget gode til.

Det er nemt at gøre det man er vant til, opbyggelse af nye vaner kræver insats/energi.

Sult/mættelsesprincippet og årsag/virkningsprincippet styrer hvilke muligheder der realiseres.

 

5.  De 6 grundenergier

Alting består af energi. For Martinus består verdensaltet af 6 grundenergier:

   Instinkt-    Rød  

Anelsesenergi. Grundlæggende for fornemmelse af kontrasterne ’behag’ og ’ubehag’.

   Tyngde-   Orange 

Den kraft, der kendes under navnet ’ild’ og som i sin natur ligger til grund for enhver eksplosion af psykisk eller fysisk natur. Dvs. også den kraft, der ligger bag ’rovdyrmentaliteten’, had, vrede

   Følelses-   Gul 
   Intelligens-   GrønAf analyserende og definerende art
   Intuitions-   Blå 
   Hukommelses-   Indigo 

             

6. Spiralkredsløbet.

De forskellige riger er bølgelængder, så de eksisterer på samme tid.

Vi går rundt og tror, at dette er min krop. Det er det ikke. Det er en stor samling af

levende væsener. En negativ hændelse rammer derfor også disse væsener, som du har ansvaret for.

 

Planteriget (rød). Instinktenergi (anelse = skelnen mellem behag og ubehag)

Planteriget kaldes det første fysiske rige (mineraler har ikke fysisk oplevelse)

                      Planten kaldes den første kriger – den skal have lys, luft og plads på andres bekostning, egoismen starter her.

                      Talentkernerne til dette haves fra sidste spiral-kredsløb.

                      Planter har gruppesjæl, dvs. 1 plante har ikke 1 sjæl. Dyreriget er mere pesonificeret.

                      Ved en kombination af instinkt- og tyngdeenergi bliver planten ’kødædende’ og nærmer sig dyrets stadium.

 

Dyreriget (orange). Tyngdeenergi (grundlag for alle eksplosioner såvel i mentalitet som i materien)

Dyret udvikler sig efterhånden til at blive et geni til at udnytte tyngdeenergien. Dette genfinder vi hos mennesket, som ikke alene lever i en verden, hvor alle er i krig med alle, men hvor det enkelte menneske ydermere normalt hele tiden er i krig med sig selv. Dette står i den mest skærende kontrast til det liv i lykke, fred og indre harmoni, der alene kan udgøre det sande mål for det tænkende væsen.

Et dyr lever i balance med naturen og sit eget formål, da intellekt savnes.

At følelsesenergien er i opgående vil afbalancere tyngdeenergien og give plads for oplevelsen af sorg og glæde, lykke og ulykke.

Et dyr lever i balance med naturen og sit eget formål, da intellekt savnes.

At følelsesenergien er i opgående vil afbalancere tyngdeenergien og give plads for oplevelsen af sorg og glæde, lykke og ulykke.

Det jordiske menneske, som jo udgør afslutningen på dyreriget, rummer ikke mere hukommelsesevne end den, der rækker til et enkelt fysisk liv. Derfor erindrer vi intet om vor egen høje kosmiske herkomst. Menneskets indstilling til de af tilværelsens fundamentale problemer, der vedrører dets evige fortid og fremtid, er mere baseret på tro end på realistisk dagklar viden, hvilket uundgåeligt fører til, at dets materialistiske indstilling får herredømmet i dets sind. Materialismens blomst = døden indebærer at legemet går over i et stofligt kredsløb medens de selv, som personlighed betragtet, ophører med at være til. Der er derfor ikke brug for nogen guddom. Dette menneske er nu kommet så langt bort fra sin guddommelige oprindelse, som det er muligt.

Det jordiske menneske er dog ikke længere lykkelig ved sin dræbende evne. Det føler, at noget er forkert. Men da det har forkastet enhver tanke om en eksisterende kærlig guddom og en dybere mening med dets liv end den, der kan ’måles og vejes’, er det ude af stand til selv at løse sit eget livs mysterium.

 

Det rigtige menneskerige (gul). Følelsesenergi.

                      Det rigtige menneske, der i alt er fortrolig med de store kosmiske loves reelle eksistens, falder aldrig for fristelsen til at lade den mentale ild hærge sin indre verden. Selviskhed er under kontrol, intet magtbegær, intet ønske om at besidde, kun kærlighed er målet for dets liv og væremåde. Og dette opnås, fordi intelligens og intuition nu er i levende vækst i dets bevidsthed, medens hukommelsesenergien, der ingen mission har i denne zone, er latent.

Dette rige, der også er et fysisk rige, med væsener, der stadig er underkastet reinkarnationen, er i virkeligheden de store verdensreligioners ’Paradis’. Det er netop et sådant rige vi alle ønsker os, uden krig, had og hævn og med evig fred. Dette rige, der på Jesus tid ’ikke var af denne verden’ er i mellemtiden kommet så nær at det i en overskuelig fremtid helt vil blive en realitet på de jordiske kontinenter. (om 2-3000 år)

 

Visdomsriget (grøn). Intelligensenergi

Intelligensenergien udgør her den dominerende faktor sammen med en fremragende intuition. Instinktenergien er latent og tyngdeenergien for     nedadgående på 2. Stadium, hvilket vil sige, at vi nærmer os de rene åndstilstande eller verdener af næsten immateriel karakter. Betegnelsen ’jordisk menneske’ er  her håbløst forældet. Fødsel og død, ja reinkarnationen eksisterer ikke mere. Slid og ælde, ’alder’ eksisterer ikke. En fornemmelse af evig ungdom gør sig i denne verden gældende overalt. Kort sagt føler vi os gennemstrømmet af en dyb og levende fornemmelse af vort eget evige udødelige liv.

                     Det er på dette plan, at de første modeller til alle eksisterende livsformer bliver til. Disse skabende geniers liv består i udformningen af nye organismer, nye strukturer til kommende verdenssamfund.

Fra denne verden stammer de mentale vibrationer, der i vore endnu primitive hjerner omformes og tildannes således, at de århundrede efter århundrede fjerner os fra det rå og åndeligt sovende dyrerige. Imidlertid udgør visdomsriget ikke spiralens sande kulmination.

 

                                 
 

Den Guddommelige Verden (blå). Intuitionsenergi

                     Over selve ideens udformning eksisterer ideen selv og og ideens ophav. Tyngdeenergien er nu latent, følelsesenergien på 2. Stadium for nedadgående. Da disse to energier udgør den ydre aktivitets fundament, ses at vi står overfor en verden, hvor enhver ydre aktivitet nu nærmer sig sit slutstadium. Alle bevidsthedslag er her modne, alle ydre begær tilfredsstillede. Det er de færdige livsoplevelsers zone. Spiralens høstzone.

                     Den guddommelige verdens væsener er således ikke længere aktive eller nyskabende. Derimod haves et kolossalt overblik over samtlige de materielle verdener indenfor det kosmiske spiralkredsløb. Takket være dette overblik er væsenerne her i stand til at iagttage samtlige tankemodellers tilsynekomst og udvikling i alle deres trin. Et væsen her vil kunne se sin egen udvikling gennem hele den lange vandring fra planteriget og frem gennem samtlige tilværelsesplaner.

                     Den guddommelige verdens beboere er således i virkeligheden bærere af en guddommelig alvidenhed. De er guddommens højeste sanseorganer. Herudfra dannes det idémateriale, som omplantet i materiens verden bliver til skabelse, til handling og dermed til oplevelse og skæbne i spiralens øvrige riger eller tilværelsesplaner.

                     For disse væsener vil der kun være én ting tilbage at opleve: kulminationen af deres egen indre verden. Dette foregår ved hjælp af hukommelsesenergien, som nærmer sig sin kulmination. Livsoplevelsen forandrer sig fra at være en ydre til at være en indre oplevelse. Vi har simpelthen opbygget en enorm erindringsverden. Af hver eneste ydre oplevelse igennem samtlige livszoner er dannet et indre spejlbillede, en miniaturemodel eller kopi.

Salighedsriget (indigo). Hukommelsesenergi

                     Mættede af livet i den ydre verden, idet vi nu har nået alt hvad der kan nås, flytter vi vores dagsbevidsthed bort fra den ydre verden og koncentrerer os mere og mere om den skat af erindringer – Guldkopier – som vi er i besiddelse af. Her eksisterer endelig den hvilens verden, som så mange drømmer om.

                     Det er ikke en inaktiv verden. I forhold til den materielle verden, jo. Men i sig selv er den uhyre levende og pulserende. Men strukturen er kun belivet med ét eneste Jeg, nemlig det, der oplever denne forunderlige verden.

                     Livet har ingen afslutning. Enhver mættelse vil på et eller andet tidspunkt blive afløst af ny sult, længslen efter atter at møde tilværelsens ydre side og vi begynder at se de skønneste tegninger på vore frosne ruder. Og vi ser til vor undren her de første svage konturer til et nyt planterige.

 

6.      Og hvad kan vi så bruge alt det til?

Som vi kunne se, er det især Loven om årsag og virkning, som vi, hvis vi ønsker det, kan have indflydelse på. Det betyder, at hvis vi på kort og på langt sigt ønsker at påvirke vor skæbne, så kan vi bestræbe os på at sende så meget godt ud som muligt og så lidt dårligt som muligt. På den måde kan vi fremskynde vor udvikling i den retning, som Den Store Plan viser vi skal gå. Det vil gå sådan under alle omstændigheder, men det vil gå hurtigere og mere smertefrit, hvis vi indser rigtigheden heraf og handler derefter.

M.h.t. talentkerneprincippet gælder det naturligvis også her om at tænke fremad og og opbygge gode brugbare talenter og forsøge at undgå så mange dårlige som muligt.